ZRUŠENO

Se slzou v oku vám musíme oznámit, že jsme nuceni Urban Rock zrušit. Někdy zkrátka dobré úmysly nestačí a překážek je tolik, že již není možné pokračovat. A přesně do tohoto bodu jsme se dostali i my. Důvodem je nenaplnění některých dohod a odpadnutí výrazného partnera, jehož finanční plnění mělo pro konání akce zásadní význam. Ačkoli jsme hledali všemožná řešení, žádné z nich se neukázalo jako realizovatelné. Celá situace je velmi nešťastná, jelikož naší hlavní snahou bylo přivést do Brna něco speciálního s mezinárodním přesahem. Výjimečný projekt, který zde nemá obdoby. Nicméně v tuto chvíli jsou všechny varianty, jak Urban Rock uspořádat, vyčerpané. Věřte, že jsme dělali vše, co bylo v našich silách, aby tato nešťastná situace nenastala. Děkujeme za vaši podporu a doufáme, že se v budoucnu setkáme na jiných akcích.

Peníze za již zakoupené vstupenky vám budou vráceny stejným způsobem, jakým jste je zakoupili.

Rádi bychom poděkovali všem za podporu a spolupráci.

Tým Urban Rock
Dear friends,

Неплохо заработать на гэмблинге позволяетвулкан 24 сайт, собравший слоты с самыми высокими коэффициентами выплат

we are very sorry to announce that the Urban Rock festival is being cancelled. Good intentions are not always enough, the obstacles we must face at this moment are beyond our ability to overcome them. One of the reasons for the cancellation is the suspension of cooperation with our main business associate resulting in radical cut in financial resources which were crucial to the festival. We have tried to find any other solution, however, none of them turned out to be possible. The entire situation is very sorrowful, our main goal was to introduce Brno to the international festival scene and create something truly unique and special. At this moment, all the possibilities to resurrect Urban Rock festival have been exhausted. Please believe that we have done our maximum to prevent this from happening. Thank you for your support and hopefully see you at another occasion.

Money for the tickets will be returned in the same the ticket was purchased. If you purchased the ticket online, the ticket agency will be in touch with you within couple of days.

Thank you all for your support and cooperation.

Urban Rock Team

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek prostřednictvím formuláře umístěného na internetové adrese www.urbanrock.cz
(dále jen „Obchodní podmínky“) společnosti UR Production s.r.o. se sídlem Husova 599,
664 42 Modřice
IČ: 063 87 977
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 101820 (dále jen „UR Production“)

1. Úvodní ustanovení

1.1.       Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti UR Production s.r.o., se sídlem Husova 599, 664 42 Modřice, IČ: 063 87 977, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 101820 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.urbanrock.cz (dále jen „webová stránka“).

1.2.       Tyto obchodní podmínky a reklamační řád vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při prodeji vstupenek na festival Urban Rock 2018 (dále jen „Festival“) prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na webové stránce.

1.3.       Kontaktovat prodejce znamená kontaktovat oprávněnou osobu telefonicky na její konkrétní telefonní číslo či e‐mail, je‐li známo, nebo na obecný telefon či e‐mail, uvedený v sekci Kontakty na webové stránce.

1.4.       Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodejcem a kupující nákupem vstupenek současně stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že bere výslovně na vědomí, že tyto obchodní podmínky jsou součástí smluvního ujednání mezi ním a prodejcem.

2. Předmět smlouvy

2.1.       Předmětem smlouvy je závazek prodejce dodat kupujícímu vstupenky na Festival, a to v množství požadovaném kupujícím a závazek kupujícího uhradit vstupné za vstupenky.

2.2.       Smlouvu kupující uzavře tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webové stránce tím, že vyplní formulář k objednávce vstupenek na Festival a objednávku závazně potvrdí odesláním formuláře. Před odesláním formuláře má kupující právo měnit požadovaný počet vstupenek na Festival a zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím prostřednictvím formuláře a přijetím objednávky prodávajícím, přičemž za případné chyby při přenosu dat prodávající nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy prodávající potvrdí do 72 hodin kupujícímu informativním e-mailem na kupujícím zadaný e-mail.

2.3.       Přílohou potvrzení je aktuální znění těchto Obchodních podmínek.

2.4.       Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve Obchodních podmínkách uvedeno jinak.

2.5.       Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu jednoho roku od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

3. Platební a dodací podmínky

3.1.       Cena za každou vstupenku je uvedena na webových stránkách, stejně jako cena dopravy.

3.2.       Vstupenky jsou vždy zasílány prostřednictvím České pošty, s.p. (dále jen „doručovatel“) formou doporučeného balíčku s dobírkou.

3.3.       Kupující uhradí cenu za vstupenky a cenu dopravy při převzetí zásilky, a to formou dobírky.

3.4.       Vstupenky jsou předány k přepravě do jednoho týdne ode dne potvrzení o uzavření smlouvy formou e-mailu kupujícímu. Kupující je o stavu doručování informován prostřednictvím e-mailu, přičemž pro potřeby avizování zásilek tímto kupující uděluje prodávajícímu souhlas s předáním telefonního čísla a e-mailu doručovateli.

3.5.       Doručovatel doručí zásilku obvykle do 24 hodin od předání zásilky do přepravy. Přesný výběr hodiny dodání není bohužel možný. Pokud není doručovatelem zastižen, obdrží kupující do schránky papírové oznámení, na které z nejbližších pošt byla zásilka uložena. Pokud si kupující nevyzvedne zásilku do 7 kalendářních dnů, je automaticky odesíláno zpět.

3.6.       Prodávající nenese jakoukoliv odpovědnost za služby poskytované doručovatelem.

3.7.       Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s doručovatelem stav zásilky podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

3.8.       Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu luca@rubanrock.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Za dobu „bez zbytečného odkladu“ se považuje 72 hodin od převzetí zásilky.

4. Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu k Festivalu

4.1.       Prodávající je pořadatelem Festivalu, na který jsou vstupenky prodávány. Nákupem vstupenky na Festival vzniká právní vztah mezi kupujícím a prodávajícím jako pořadatelem tohoto Festivalu. Prodávající nese odpovědnost za plnění povinností pořadatele akce, které vyplývají ze smluvního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím jako pořadatelem Festivalu.

4.2.       Kupující se nákupem vstupenky zavazuje dodržovat pravidla stanovená prodávajícím jako pořadatelem Festivalu. Dále se kupující nákupem vstupenky zavazuje podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Festivalu.

4.3.       Prodávajícímu jako pořadateli Festivalu je vyhrazeno právo na změnu programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere zákazník toto právo prodávajícího jako pořadatele na vědomí.

4.4.       Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo webovou stránku prodávající neodpovídá.

5. Odstoupení od smlouvy

5.1.       V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemá kupující právo od smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím odstoupit podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času, a plnění je podnikatelem, tedy v tomto případě pořadatelem Festivalu, poskytováno v určeném termínu.

6. Reklamační řád

6.1.       Veškeré reklamace vstupenek zakoupených prostřednictvím webových stránek se řídí těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem uvedeným v tomto článku.

6.2.       Kupující má nárok na vrácení vstupného za vstupenku pouze v níže uvedených případech a za níže uvedených podmínek.

6.3.       Kupující nemá nárok na výměnu vstupenky. V případě poškození, zničení, ztráty, odcizení či jiného znehodnocení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a kupujícímu nebude poskytnuta náhrada.

6.4.       Prodávající nenese žádnou odpovědnost za to, že nebude kupujícímu doručena vstupenka z důvodů spočívajících na straně kupujícího.

6.5.       V případě, že ze strany prodávajícího jako pořadatele dojde k úplnému zrušení Festivalu, bude kupující, který prodávajícímu poskytl svůj kontakt (e‐mail, telefon, poštovní adresa apod.), prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že Festival je zrušen. Prodávající neodpovídá kupujícímu za to, že jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud kupující obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení Festivalu se zpožděním.

6.6.       Dojde‐li ze strany prodávajícího jako pořadatele k úplnému zrušení Festivalu, bude prodávající vracet níže popsaným způsobem vstupné v plném rozsahu.

6.7.       V případě, že budou splněny podmínky pro vrácení vstupného dle předchozího odstavce, bude vstupné kupujícímu vráceno na účet sdělený kupujícím na žádost prodávajícího, přičemž pro tento účel je dostačující sdělení e-mailem, nebo poštovní poukázkou.

7. Ochrana osobních údajů při prodeji

7.1.       Prodávající během prodeje shromažďuje a uchovává osobní údaje, které mu dobrovolně při nákupu vstupenky poskytne kupující. Tyto osobní údaje prodávající shromažďuje a uchovává pouze v rozsahu nezbytném pro prodej vstupenek. Prodávající údaje shromažďuje a uchovává prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti, k němuž má přístup omezený okruh osob pověřených zpracováváním osobních údajů. Osobní údaje jsou chráněny v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR. Prodávající se zavazuje osobní údaje shromažďovat a uchovávat jen po dobu nezbytně nutnou k vypořádání všech práv a povinností mezi kupujícím a prodávajícím vyplývajících z nákupu vstupenky prostřednictvím webové stránky. Prodávající je oprávněn pověřit v souladu s tímto zákonem zpracováním osobních údajů třetí osobu jako zpracovatele.

7.2.       Prodávající během prodeje zpracovává osobní údaje pouze pro následující účely:

a)        za účelem doručení vstupenky kupujícímu, zasílání informací o změnách týkajících se Festivalu či vstupenek a umožnění vstupu kupujícího na Festival;

b)       za účelem identifikace kupujícího v případě vyřizování reklamací dle reklamačního řádu uvedeného v těchto podmínkách;

c)        za účelem plnění zákonných povinností prodávajícího.

7.3.       Prodávající nezpracovává osobní údaje pro marketingové účely.

7.4.       V případě chybně zadaných údajů (např. překlep ve jméně či telefonním čísle) má kupující povinnost kontaktovat prodávajícího.

7.5.       Prodávající osobní údaje uchovává po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 1 roku, a následně osobní údaje maže. V případě, že si kupující přeje informace smazat dříve, může kontaktovat prodávajícího a zažádat o smazání svých údajů, a to například na e-mail: luca@rubanrock.cz.

7.6.       Poskytnutím osobních údajů prodávajícímu, resp. nákupem vstupenky, uděluje kupující souhlas se zpracováním osobních údajů výše uvedeným způsobem.

7.7.       Udělením souhlasu dále kupující prohlašuje, že si je vědom svých oprávnění, zejména:

-      právo požadovat od prodávajícího přístup ke svým osobním údajům,
-      právo požadovat od prodávajícího informaci o tom, jaké osobní údaje o kupujícím zpracovává,
-      právo požadovat opravu svých osobních údajů, v případě jejich nepřesnosti či nesprávnosti,
-      právo požadovat výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování,
-      právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
-      právo na přenositelnost svých osobních údajů,
-      právo udělený souhlas kdykoliv odvolat, čímž však nebude dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,
-      právo požadovat od prodávajícího vysvětlení, nebo požadovat, aby prodávající odstranil závadný stav – pokud kupující zjistí či se domnívá, že byla porušena některá z povinností, které stanoví zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů při zpracování osobních údajů,
-      právo podat stížnost proti procesu zpracování osobních údajů prodávajícím k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

7.8.       Prodávající může využít kontaktní údaje kupujícího k zasílání obchodních sdělení prodávajícího v případě, že o zasílání těchto sdělení kupující výslovně zažádá.

8. Závěrečná ustanovení

8.1.       Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.

8.2.       Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky.

8.3.       Veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu a smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím se řídí českým právním řádem.

 

V Brně dne 1. 3. 2018, UR Production s.r.o.


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Rozumím

Transfer
 
  Přihlášení